Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

 

1. Az Adatkezelési tájékoztató hatálya, irányadó jogszabályok

 

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya Hostyánszki Krisztián EV. www.xtrain.hu weboldalhoz (továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezeléseire terjed ki:

 

Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon hivatkozás vezet.

 

2. Az adatkezelő személye és tevékenysége

 

Az Adatkezelő a Hostyánszki Krisztián E.V. (Székhely: 1182 Budapest, Bója utca 28.)

Adószám:66357265-2-43

EV.:34266890

Telefonszám: 06203964776; továbbiakban: “Adatkezelő”). Az érintettek személyes adatait minden esetben az Adatkezelő kezeli.

 

Az Adatkezelő termékek forgalmazásával üzletszerűen foglalkozó, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Az Adatkezelő a Weboldalon végez a fogyasztók felé kiskereskedelmi tevékenységet. Az Adatkezelő ezen tevékenységéhez kapcsolódóan végez reklámozási tevékenységet.

 

Hostyánszki Krisztián E.V, mint adatkezelőt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi nyilvántartási számokon jegyezte be NAIH-.............

 

3. Az adatkezelés elvei, az irányadó jogszabályok

 

Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztességkövetelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);

·         a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);

·         a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fgytv”).

 

4. Az adatkezelés jogalapja

 

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintettek hozzájárulása. Az érintettek önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel a Weboldalon. Az Adatkezelő az érintettek hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

 

5. Az egyes adatkezelések, az „ügyfélfiók”

 

Az Adatkezelő több célból is kezel személyes adatot. Az Adatkezelő által végzett adatkezelések:

·         Weboldalon regisztráló személyek adatkezelése;

·         Vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés;

·         Technikai adatkezelés

 

Amennyiben az érintett megadja a szükséges adatokat (név, postacím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám), és ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő létrehozza az érintett ügyfélfiókját. Az ügyfélfiók célja az, hogy az érintettnek lehetősége legyen arra, hogy valamennyi adatkezeléshez hozzáférjen, a bejelentkezési adatok megadásával, további adatok megadása nélkül. Ügyfélfiók létrehozására az érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel során van lehetőség. Az ügyfélfiókot törli az Adatkezelő, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az érintett azt kéri. Az ügyfélfiók nem önálló adatkezelés, azt az érintett az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez kapcsolódóan hozhatja létre.

 

6. Weboldalon regisztráló személyek adatkezelése

 

Az adatkezelés leírása: A Weboldalt bárki szabadon látogathatja, a látogatás regisztrációhoz, személyes adatok megadásához nem kötött. Az érintett bizonyos szolgáltatásokat (pl. vásárlás, hírlevélre feliratkozás) csak regisztráció után vehet igénybe. Ebben az esetben az érintettnek meg kell adnia adatait a regisztrációs felületen, és nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul adatainak a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint történő kezeléséhez. A regisztrációval létrejön az érintett ügyfélfiókja, amellyel a későbbiekben az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe tudja venni.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása, így különösen a vásárlás lebonyolítása, szállítás, számlázás, fizetés, hírlevelek, reklámok küldése.

 

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postacím, számlázási cím, telefonszám, bejelentkezéshez szükséges jelszó.

 

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt, így bizonyossá válik, hogy az ügyfélfiók a jövőben nem kerül használatra. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri.

 

7. Vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

 

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett vásárol, közte és az Adatkezelő között jogviszony jön létre. Mivel a vásárlás távollévők között történik (Weboldalon keresztül), az adatkezelés szükséges a vásárlás rögzítéséhez, szállításhoz, számlázáshoz, fizetéshez, jótállás érvényesítéséhez, a jogviszonyból származó igények érvényesítéséhez.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a vásárlási folyamat során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

 

A fentieken túlmenően, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között jogviszony jön létre, az adatkezelés szükséges a jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez, igények érvényesítéséhez (pl. jótállás, pénzkövetelés behajtása). Ezen esetekben az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása hiányában, illetve attól eltérően is kezelheti az érintett adatait, amennyiben az szükséges a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez, jogos érdekének érvényesítéséhez. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Infotv. 6. § (5) bekezdése.

 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a vásárlási folyamat eredményes lebonyolítása (megrendelés rögzítése, szállítás, számlázás, fizetés), és az esetleges igények érvényesítése (pl. jótállás, pénzkövetelés).

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postacím, számlázási cím, telefonszám, megrendeléssel kapcsolatos adatok (megvásárolt termékkel, a megrendelés folyamatával, szállítással, fizetéssel kapcsolatos adatok).

 

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Megszűnik az adatkezelés célja, ha bizonyossá válik, hogy a vásárlással kapcsolatban igények érvényesítésére már nem kerül sor. Amennyiben a vásárlás során ügyfélfiók jön létre, az Adatkezelő törli az adatokat, ha bizonyossá válik, hogy az ügyfélfiók a jövőben nem kerül használatra. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, kivéve, ha törvény (pl. Fgytv.) az adatok kezelésére felhatalmazást ad.

 

8. Reklámozási célú adatkezelés

 

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben az érintett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, és azok reklámozási célú felhasználásához a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintettek számára reklámok küldése.

 

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok, elsősorban az e-mail cím, telefonszám, postacím (a reklámozási célú adatkezelés többnyire ügyfélfiókhoz kapcsolódik, így az adatok kezelése egységes).

 

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, ha az adatkezelés célja megszűnt, így bizonyossá válik, hogy az érintett számára a továbbiakban reklám nem küldhető. Az Adatkezelő minden esetben megszünteti az adatkezelést, ha az érintett azt kéri. A reklámozási célú adatkezelés megszüntetése esetén az adatok törlésére csak akkor kerül sor, ha az adatok kezelése megszűnt, vagy az érintett a reklámozási célú adatkezelés megszüntetése mellett az adatok törlését is kérte.

 

9. Technikai adatok kezelése

 

A Weboldal látogatása esetén az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Hostyánszki Krisztián E.V. fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el. Erre a tényre a látogatás elején külön cookie-tájékoztató hívja fel az érintettek figyelmét.

 

10. Adattovábbítás

 

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

 

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

 

11. Adatfeldolgozás

 

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelőhozzájárulásával jogosultak.

 

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

ININET Internet Kft.

·         postacím:1063 Budapest Szinyei Merse utca 10.

·         telefonszám:+36 20 293 9058

·         adószám:23537646-2-42

·         cégjegyzékszám:01-09-970252
az adatfeldolgozó által ellátott feladatok: adatbázis tárolása, hozzáférés biztosítása, adatok rendszerezése, adatállományok karbantartása.

 

12. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

13. Az adatkezelés időtartama

 

Az adatok törlésére a fenti 6-12. pontokban meghatározott időtartam elteltével, illetve az ott meghatározott esetekben az érintett kérelmére kerül sor. Az adatkezelés céljának megszűnése, vagy az érintett törlési kérelme hiányában is törli az Adatkezelő a személyes adatokat, ha

 

a.                   azok kezelése jogellenes;

b.                  az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

c.                   az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

d.                  azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

19. Az érintettek jogai és érvényesítésük

 

Az érintett a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatást kap az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen. A tájékoztatást az Adatkezelő minden esetben 30 napon belül, írásban adja meg. Az Infotv. szerinti tájékoztatás fő szabály szerint díjmentes, azért az Adatkezelő csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben igényel költségtérítést.

 

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az adatkezelő helyesbítse.

 

Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését.

 

Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

 

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). Az érintett jogellenes adatkezelés esetén igényét bírósági úton is érvényesítheti.

 

Az Adatkezelő kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.